Algemene voorwaarden

Het doel van deze website is informatie te verstrekken over Basisschool Julianaschool te Arnhem en haar producten/diensten. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Algemeen
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Basisschool Julianaschool te Arnhem niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Basisschool Julianaschool te Arnhem aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Basisschool Julianaschool te Arnhem.

Links
Deze website bevat een aantal externe links. De Basisschool Julianaschool te Arnhem kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Privacy
Basisschool Julianaschool te Arnhem respecteert de privacy van de bezoeker en zal er op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers van deze website zo veilig mogelijk gebeurt. De Basisschool Julianaschool verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De Basisschool Julianaschool te Arnhem gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Basisschool Julianaschool te Arnhem heeft hier geen invloed op.

Vragen?
Heeft u vragen over bovenstaande? Stel ze gerust. 

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl